AVG – privacy verklaring Schutterscompagnie Sint Rochus

Schutterscompagnie Sint Rochus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterscompagnie Sint Rochus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

–       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@rochuscompagnie.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–       Administratieve doeleinden;

–       Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–       De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–       Naam;

–       Adres;

–       Woonplaats;

–     Kopie identiteitsbewijs of paspoort;

–       Telefoonnummer;

–       E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door schutterscompagnie Sint Rochus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

 

Privacy met betrekking tot foto’s en video’s

Schutterscompany Sint Rochus plaatst foto’s en video’s op deze website, en haar facebook-pagina [http://www.facebook.com/compagniestevensweert], van evenementen die de vereniging bijwoont.

Hierop zijn ook toeschouwers en leden van andere verenigingen te zien.

Mocht u uzelf herkennen en het er niet mee eens zijn dat u in dit openbaar beeldmateriaal te herkennen bent, neem dan contact op met de beheerder van de website en/of facebookpagina. Dan zullen wij z.s.m. zorgen dat u onherkenbaar gemaakt wordt, of in het ergste geval, het betreffende beeldmateriaal verwijderen.